แผนการสอน

การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6

คำชี้แจง

  1. หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนี้ สอดคล้องกับตัวชี้วัด ว4.1 ม.4/1-5 และ ว4.1 ม.5/1 โดยผมได้นำตัวชี้วัดทั้ง ม.4 และ ม.5 มารวมเป็นรายวิชานี้วิชาเดียว แล้วจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรและโครงสร้างโรงเรียน (เนื่องจากหน่วยกิตมีไม่เพียงพอ) ซึ่งขอชี้แจงให้ทราบไว้ก่อนครับ จะได้เอาไปใช้แล้วไม่งงครับ
  2. คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้ครับ ซึ่งหากมีคำแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด สามารถแนะนำหรือแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงได้เลยนะครับ
  3. แผนทั้งหมด ผมเขียนขึ้นจากการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อส่งหรือนำมาจากสำนักพิมพ์ใด ดังนั้นทุก ๆ กิจกรรมจึงเป็นบริบทของโรงเรียนผมเองครับ คุณครูสามารถนำไปปรับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนคุณครูได้

ส่วนหน้า

วิเคราะห์หลักสูตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือพื้นฐาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การคิดเชิงออกแบบและการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างประโยชน์จากผลงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โครงงานกับการแก้ปัญหา