หน่วยที่ 1 เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

  • ว 4.1 ม.4/1 วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี


1. ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

  • นักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่อไปนี้ ทำการฝึกวิเคราะห์เทคโนโลยีพื้นฐาน และเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน

  • ทำกิจกรรมฝึกทักษะการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน และส่งงานใน Google Classroom

2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และผลกระทบของเทคโนโลยี

  • นักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบของเทคโนโลยีในเอกสารต่อไปนี้

  • ทำกิจกรรมฝึกทักษะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบของเทคโนโลยี ส่งใน Google Classroom