หน่วยที่ 2 เครื่องมือพื้นฐาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

ว 4.1 ม.4/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย


1. วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน

 • เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุพื้นฐาน และเครื่องมือพื้นฐานที่ควรรู้จักสำหรับใช้ในการสร้างชิ้นงาน

 • ให้นักเรียนเรียนรู้การใช้วัสดุและเครื่องมือพื้นฐานอย่างง่ายด้วยการสร้างรถยนต์พลังงานยาง

2. กลไก

 • เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกพื้นฐาน ได้แก่ เฟือง และรอก

 • ทำกิจกรรมบน Quizlet Classroom

3. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • – มอเตอร์
  • – อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • – เซ็นเซอร์
 • แผงควบคุมขนาดเล็ก
 • และฝึกวิเคราะห์ระบบที่มีการใช้แผงควบคุมขนาดเล็ก (microcontroller)