หน่วยที่ 3 การคิดเชิงออกแบบและการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

ว 4.1 ม.4/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อ สังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อน เพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคํานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา

ว 4.1 ม.4/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็น ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นําเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค หรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขนั้ ตอนการทํางาน และดําเนินการแก้ปัญหา

ว 4.1 ม.4/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผล ของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้ กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนําเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอ แนวทางการพัฒนาต่อยอด

ว 4.1 ม.5/1 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน


ความรู้กับการแก้ปัญหาปัญหาและแนวคิดการออกแบบ

ความรู้พื้นฐานและความรู้หรือทักษะเฉพาะทางเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสามารถพัฒนาเทคโนโลยีตามที่วางแผนไว้ได้มีหลักการและประสิทธิผล ประกอบกับแนวคิดเชิงออกแบบที่จะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอให้นักเรียนศึกษาเอกสาเนื้อหาต่อไปนี้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจความสำคัญของความรู้พื้นฐานและทักษะ รวมทั้งแนวทางในการใช้แนวคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างเทคโนโลยี

การออกแบบเชิงวิศวกรรม

ตัวอย่างโครงงานที่ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชิ้นงาน

ขอให้นักเรียนศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงงานต่อไปนี้ และทำกิจกรรมหลังจากการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมมอบหมายไว้ให้หลังจากดูวิดีโอจบครับ